" Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana "  (Efe 2.8a)

Ry Havana,

Misaotra an’ Andriamanitra lehibe isika nahatanteraka ny Zaikabe SAFIF faha- XI izay natao teto amin’ny renivohitry ny Synodamparitany faha- 34 tao amin’ny FJKM Tsiroanomandidy ny 20 ka hatramin’ny 23 Aogositra 2015.

Isaorana ireo ambaratongan-drafitra ato amin’ny FJKM niatrika izany , izay natrehan’ny Sekretera Jeneraly sy ny Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana izay nisolo tena ny Foibe FJKM ary ny solontenan’ny Mpiandraikitra Foibe mpiahy ny Sampana Fifohazana .

Nisongadina manokana ity Zaikabe ity satria natrehan’ireo solotenan’ny Synodamparitany rehetra eto amin’ny Synodamparitany rehetra eto amin’ny sahan’ny FJKM miisa 38.

Isaorana ny Synodamparitany Tsiroanomandidy reniny , ny sampana Fifohazana Synodamparitany , ny Fitandremana Ziona Tsiroanomandidy nanao ny ainy tsy ho zavatra nahalavorary ny fandraisana ny vahiny .

Raisina ho teny faneva amin’izao Zaikabe faha-XI izao ny Soratra masina hoe : « Fa afahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana »( Efe 2.8a) izay hiainan’ny SAFIF FJKM mandritry ny taom-piasana 2015-2019 indray .

Ambara fa marina tamin’ ny fiainan’ ny SAFIF FJKM ny teny faneva natolotry ny Zaikabe faha-X tany Manakara hoe : « ny hanao ny sitraponao Andriamanitra ô no sitrako « (Sal 40.8) satria niainana ka nahafahana nilaza fa taonan’ny asa tokoa ny efa-taona nodiavina izay nisongadinan’ireo fankalazana an’ Andriamanitra roa sosona , dia ny faha- 30 Taona sy ny faha- 35 taona izay nananganana ireo tsangambato goavana dia ny Toby Moramanga sy ny trano eny amin’ny Toeram-Panomanana Ivato na dia teo aza izany dia nandalo fizahan-toetra mahamay ny SAFIF FJKM noho ny voina izay nihatra tamin’ny Filohan’ny Foibe SAFIF dia ny Mpitandrina RABEHATONINA James .

Tamin’izao Zaikabe izao no nanaovana tatitra moraly sy ny tatitra asa ary ny tatitra ara-bola nandritra ny taom-piasana 2011-2015 izay nahafahana milaza fa mpialoha làlana ny SAFIF eo anivon’ny FJKM . Maro tokoa ireo fanapahan-kevitra noraisina mba hanatrarana ny vinan’ny SAFIF miatrika ny ho avy ka ho SAFIF hijoro vavolombelon’ny famonjena , hitondra famonjena ho an’ny hafa ary hitazona ny famonjena izay noraisiny .

Tsy ho 35 taona nijoroana ihany io araka ny voasoratra hoe : « …Tsy avy amin’ny asa fandrao hisy hirehareha , fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana » *Koa izao Zaikabe faha-XI izao dia nanao ho zava-dehibe ny fitrandrahana ny fanofanana sy fampianarana samihafa izay mamerina ny SAFIF amin’izay maha-izy azy toy izay takin’i Jesoa Kristy amin’ny Fiangonana .

Notanterahana tamin’izao fotoana izao koa ny fanavaozana ireo tomponandraikitra vaovao hitantana indray ny SAFIF Foibe .

Filoha : RAKOTONDRAMANANA Arijaona, Mpitandrina ( 033 14 822 24 – 034 03 585 62)

Filoha Mpanampy : RANDRIANANTENAINA Lazadrainy Martin, Mpitandrina ( 033 05 068 84)

Mpitantsoratra PV : BAKO-HARMINA Rakotoarivelo, Mpitandrina ( 033 14 483 44)

Mpitantsoratry ny vola : RAKOTOARIMANANJARA Seheno Modeste, Mpiandry ( 033 20 286 09)

Mpitahiry vola : RANDIRAMAMONJISOA Hantalalao, Mpiandry (033 11 828 62)

Mpanolotsaina : RABEHATONINA James, Mpitandrina ( 033 12 352 36)

RIVO Arison, Mpitandrina (033 25 888 81)

Tonia : ROBSON RADO Lalaina Johary, Mpitandrina ( 033 14 627 06 – 034 14 627 06)

Miaraka amin’ireo mpikambana ao amin’ny komity Foibe sy ny mpandini-bola.

Mirary soa hahefa be amin’ny asan’ny Tompo sy hahajoro ao amin’ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo .

Eto am-pamaranana dia aoka tsy hohadinointsika fa ny fahasoavana namonjena antsika dia toy ny avokavoka mifoka rivom-pahasalamana ao amin’ny Tompo mba ho tena iray ao Aminy isika ka nozarazarain’ny fanomezam-pahasoavana samihafa .

Ho an’ Andriamanitra irery ny Voninahitra

 

Natao teto Tsiroanomandidy androany 22 Aogositra 2015

Ny Voamieran ‘ny Hafatra

RAZANAMANDA Fanja , Mpitandrina SP 22

HANTAVOLOLONA Christiane , Mpitandrina SP 24

RAHOBIARIZAFY Andriafaratafika , Mpitandrina SP 15

SAHOLIARIMANGA Soa Aline , Mpiandry , SP 6

RAKOTOARISOA Andry , Mpiandry , SP 34

Ny Filohan’ny Zaikabe

RAVALISON Mamonjisoa , Mpitandrina

Ny Filohan’ny SAFIF

RAKOTONDRAMANANA Arijaona , Mpitandrina

 

 
Mofonaina anio Alakamisy 23 Novambra 2017

MIANDRY NY TOMPO NY VAVOLOMBELONA MINO

Kolosiana 1:21-23

21 Ary ianareo, izay olon-ko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy, no efa nampihavaniny ankehitriny 22 tao amin'ny tenan'ny nofony, tamin'ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy hanan-tsiny amam-pondro eo anatrehany, 23 raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy orina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara, izay efa renareo sady notorina eny ambanin'ny lanitra rehetra eny; ary izany no nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. .AMEN! 

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Sampana Fihohazana

Filoha :Ny Mpitandrina RAKOTONDRAMANANA Arijaona
Mailaka: past.arijaona@gmail.com -
BP. 623 – 101 Antananarivo - Tél. 033 14 822 24.

Rohy hafa:
FJKM Foibe
FJKM Ambohimanoa Alasora Betesda
FJKM Ampahibato Firaisana